اسناد ارزیابی کیفی پروژه کلینیک چند منظوره حکیم مس

1400/9/16 5:29:15

شرح کلی پروژه : مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس به همراه ساختمانهای جنبی ، محوطه سازی و حصار کشی. مطابق با نقشه های مصوب و ابلاغی مهندسین مشاور و مشخصات فنی منضم به پیمان ابلاغی و کلیه ضوابط مربوطه مندرج در نشريات و بخشنامه های سازمان برنامه و [...]