شرح کلی پروژه :

مقاوم سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس به همراه ساختمانهای جنبی ، محوطه سازی و حصار کشی.
مطابق با نقشه های مصوب و ابلاغی مهندسین مشاور و مشخصات فنی منضم به پیمان ابلاغی و کلیه ضوابط مربوطه مندرج در نشريات و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور.

تأمین اعتبار پروژه :

تأمین اعتبار پروژه از محل اعتبارات غیرعمرانی صورت می پذيرد.
به اين پیمان پیش پرداخت تعلق میگیرد. (به میزان 15 درصد)

برآورد پروژه :

مبلغ برآورد پروژه براساس فهارس بهای پايه سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت تقريبی در حدود 263‘944‘922‘350‘1 ريال (هزار و سیصد و پنجاه میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و دويست و شصت و سه ريال) می باشد.
قرارداد از نوع فهرست بهايی بوده و انتخاب پیمانکاران بر مبنای بخشنامه های 158764 /94 مورخ 13 /07/ 1394 و نیز 1232579 /96 مورخ 31 /03 /1396 و 76574/100 مورخ 19 /08 /1387 بوده و مالک پرداخت به پیمانکاران بر مبنای بخشنامه 842 /54-1088 /102 مورخ
03 /03 /1378 می باشد . اين قرارداد دارای تعديل آحاد بها می باشد.

متن کامل شرایط و ضوابط را می توانید از لینک انتهای متن صفحه دریافت نمایید.

چاپ نوبت دوم آگهی مورخ 14 آذرماه 1400 در روزنامه ایران به شماره 7790 ( صفحه 7 ) می باشد. مشاهده آگهی

قابل توجه:

مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ به آدرس های مندرج در آگهی میباشد.
تاکید میگردد اسناد صرفا به صورت فیزیکی (پرینت شده) و در پاکت سربسته تحویل گرفته خواهد شد.


فایل شرایط و ضوابط

دانلود فایل: اسناد ارزیابی کیفی