مراکز درمانی

خدمات درمانی تخصصی حکیم مس در 5 مرکز زیر قابل ارائه به عزیزان همشهری می باشد:

1- شهر مس سرچشمه

2- مجتمع مس سرچشمه

3- مجتمع مس میدوک شهربابک

4- مجتمع ذوب خاتون آباد

5- معدن دره زار