آقای فردين اسفنديارپور
آقای فردين اسفنديارپور رئيس هيات مديره
دكتر سيدجواد مرتضوی
دكتر سيدجواد مرتضویعضو هيات مديره
دكتر سيدمحمدحسين سيدباقری
دكتر سيدمحمدحسين سيدباقریعضو هيات مديره
محمد سليم زاده
محمد سليم زاده عضو هيات مديره
ذبيح الله محمودی
ذبيح الله محمودیعضو هيات مديره